Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Viktor Hruška

 

Poznámky ke zrodu české hudební akus­tiky: od Ryby ke Strouhalovi online

Viktor HruškaStati a studie, ♯2015/6

Stu­die shrnuje vývoj české hudební akus­tiky v 19. sto­letí se zvlášt­ním při­hlédnu­tím k dílu Jakuba Jana Ryby, Čeňka Strouhala a někte­rých dalších osobností. Je před­sta­veno his­to­rické pozadí a spo­ji­tosti s…

Karel Slavoj Amer­ling v kon­textu své doby online

Viktor HruškaStati a studie, ♯2012/3

Stu­die se zabývá osobností Karla Amer­linga, svérázné osobnosti dějin české hudební teo­rie 19. sto­letí. Pohlíží na jeho teo­re­tické smýš­lení jednak v kon­textu doby a dále s ohle­dem na jeho další významné…