Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Pavel Zlámal

 

Sou­dobá impro­vizace, nová hudba online

Pavel ZlámalStati a studie, ♯2016/7

Text pojednává o pro­ble­ma­tice impro­vizace a jejího umís­tění v kon­textu hudební praxe. Z pozice aktivního hráče a tvůrce v dané oblasti se autor zabývá prin­cipy impro­vizace, jejich uplat­ňováním v hudbě. Poznatky…