Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články z rubriky:
Stati a studie

 

Between Catego­ries online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2016/7

Ve svém textu se věnuji důleži­tému rysu pozdních kompo­zic Mor­tona Fel­d­mana, jenž má přímý vliv na možnost jejich analy­tického uchopení. Tyto skladby jsou notovány poměrně stan­dardním způ­so­bem – lze však…

V tichosti uvnitř hluku: instru­men­tální saturace online

Jakub RatajStati a studie, ♯2016/7

Tento článek pojednává o rela­tivně novém hudebním feno­ménu – instru­men­tální satu­raci. V úvodní části popi­suji základní kompo­ziční prin­cip, kte­rým se instru­men­tální satu­race vyzna­čuje. Dále uvádím…

Sou­dobá impro­vizace, nová hudba online

Pavel ZlámalStati a studie, ♯2016/7

Text pojednává o pro­ble­ma­tice impro­vizace a jejího umís­tění v kon­textu hudební praxe. Z pozice aktivního hráče a tvůrce v dané oblasti se autor zabývá prin­cipy impro­vizace, jejich uplat­ňováním v hudbě. Poznatky…

Pře­měna paradigmatu online

Iva OplištilováStati a studie, ♯2016/7

Stu­die se pokouší sle­dovat některé změny ve vní­mání a pro­žívání hudby sou­vi­se­jící s inova­tivními skla­debnými postupy 20. sto­letí. Trans­for­mace jsou vysvět­lovány jako posuny hranic něko­lika konkrét­ních pojmů…

Poznámky ke zrodu české hudební akus­tiky: od Ryby ke Strouhalovi online

Viktor HruškaStati a studie, ♯2015/6

Stu­die shrnuje vývoj české hudební akus­tiky v 19. sto­letí se zvlášt­ním při­hlédnu­tím k dílu Jakuba Jana Ryby, Čeňka Strouhala a někte­rých dalších osobností. Je před­sta­veno his­to­rické pozadí a spo­ji­tosti s…

Vítr vanoucí Utopií: Forma a pomí­jivost v Nové hudbě online

Albert BreierStati a studie, ♯2015/6

Utopický pohled se vysky­tuje v evrop­ském myš­lení již od období rene­sance. V hudbě lze považovat za prvního futu­ris­tického skla­da­tele prav­dě­po­dobně Clau­dia mon­tever­diho. Vzdal se tra­dičních stavebných prostředků…