Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články z rubriky:
Stati a studie

 

Hudební rea­lista Hauke Harder  online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2015/6

Na roz­díl od tzv. „hudebních rea­listů“, jak jsou běžně ozna­čováni ti operní skla­da­telé, kteří se ve svých dílech zabývali „rea­lis­tickými“ tématy, zabývá se německý skla­da­tel Hauke Har­der (1963)…

Synestezie jako metafora. Vztahy umě­leckých složek v sou­časném hudebně‑scénickém díle online

Michal NejtekStati a studie, ♯2014/5

Článek „Synestezie jako metafora (Vztahy umě­leckých složek v sou­časném hudebně-​scénickém díle)“ pojednává o synestezii jako o mimo­řádném feno­ménu, který ovlivňuje tvorbu i její recepci, ať už ve své…

Basová funkce jako pro­jev peri­o­di­city v hudbě online

Vojtěch EsterleStati a studie, ♯2014/5

V této práci je nejprve defi­nována funkce basu jako základu har­mo­nické hie­rar­chie. Dále jsou sle­dovány různé podoby basu v jednot­livých epo­chách hudebních dějin a jejich vztah k dobovým poje­tím har­mo­nie. V centru…

Into­nační teo­rie a česká hudební věda 50. a 60. let minulého století online

Miloš HonsStati a studie, ♯2014/5

Into­nační teo­rie rus­kého muziko­loga Borise Asafjeva se stala v pade­sá­tých a šede­sá­tých letech minulého sto­letí význam­ným téma­tem pro českou mar­xis­tickou hudební este­tiku a vědu. Ovlivnila myš­lení zejména…

Hudební před­stavy, hudební před­stavivost a men­tální repre­zen­tace hudby online

Jiří MarešStati a studie, ♯2014/5

Hudební psy­cho­logie se věnuje pro­ble­ma­tice hudebních před­stav již téměř 100 let. Pře­hle­dová stu­die shrnuje (na základě nejnovější zahraniční lite­ra­tury) sou­časné pohledy na hudební před­stavy a hudební…

Albert Bre­ier a jeho pojetí hudební formy online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2013/4

Hudba Alberta Briera se vyzna­čuje pro­měn­livým, ale plynu­lým hudebním tokem. Skla­da­tel se neopírá tolik o struk­turu skladby, jako o práci s pamětí poslu­chače a jeho vědo­mím podobností. Takový pohled vede k vědomé…

K otázce tek­to­nického myš­lení v hudbě 20. století online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2013/4

V této stu­dii se zamě­řuji na tek­to­nické prin­cipy hudby 20. sto­letí. Pro tyto účely jsem si usto­novil obecné tek­to­nické schéma, na jehož základě tyto prin­cipy dále dis­ku­tuji. Pri­márně se sou­stře­ďuji na vzájemné…

Puls ↔ gesto online

Iva OplištilováStati a studie, ♯2013/4

Tato stu­die je sou­částí větší práce zamě­řené na vztah hudebního – pro­žívaného času a času fyzikálního, objek­tivního, měři­telného. Za klí­čový moment tohoto vztahu považuji kineste­tickou navázanost…

Ana­lýza formy: pojetí kata v japon­ské tra­diční hudbě online

Gunnar LinderStati a studie, ♯2013/4

Ve své stu­dii se pokou­ším o částečně nový způ­sob ana­lýzy zvu­kových clus­terů, které tvoří stavební bloky – kata – základního reper­toáru japon­ské bam­bu­sové flétny sha­kuhachi. Tyto kata mohou být…

Let věz­něného orla online

Helena HavlíkováStati a studie, ♯2012/3

Uvá­dění oper Leoše Janáčka v letech 1996 – 2012 má v zahraničí jedno­značný vze­stupný trend, v ČR se podíl jeho titulů na reper­toáru operních diva­del pro­padá. Takový je výsle­dek porovnání dostupných databází…