Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
teorie

 

Poznámky ke zrodu české hudební akus­tiky: od Ryby ke Strouhalovi online

Viktor HruškaStati a studie, ♯2015/6

Stu­die shrnuje vývoj české hudební akus­tiky v 19. sto­letí se zvlášt­ním při­hlédnu­tím k dílu Jakuba Jana Ryby, Čeňka Strouhala a někte­rých dalších osobností. Je před­sta­veno his­to­rické pozadí a spo­ji­tosti s…

Into­nační teo­rie a česká hudební věda 50. a 60. let minulého století online

Miloš HonsStati a studie, ♯2014/5

Into­nační teo­rie rus­kého muziko­loga Borise Asafjeva se stala v pade­sá­tých a šede­sá­tých letech minulého sto­letí význam­ným téma­tem pro českou mar­xis­tickou hudební este­tiku a vědu. Ovlivnila myš­lení zejména…

Karel Slavoj Amer­ling v kon­textu své doby online

Viktor HruškaStati a studie, ♯2012/3

Stu­die se zabývá osobností Karla Amer­linga, svérázné osobnosti dějin české hudební teo­rie 19. sto­letí. Pohlíží na jeho teo­re­tické smýš­lení jednak v kon­textu doby a dále s ohle­dem na jeho další významné…