Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

O nás

Živá hudba
Podtitul: Časopis pro studium hudby a tance

Posláním časopisu je rozšíření dosavadního spektra odborných periodik pro oblast muzikologie a choreologie o další periodikum se specifickým zaměřením.

V muzikologické části bude Živá hudba preferovat oblasti dosavadními českými muzikologickými časopisy nereflektované nebo reflektované nepatrně. Konkrétně jsou to:
– hudební teorie včetně teorie interpretace,
– etnomuzikologie,
– organologie (včetně etnoorganologie),
– hudební historiografie s akcentem na dějiny hudby 20. a 21. století,
– hudební estetika, hudební psychologie, hudební management .

V choreologické části se jedná o problémově koncipované studie ze všech oblastí choreologie a etnochoreologie včetně témat historických vzhledem k tomu, že pro oblast studia tance v Česku neexistuje žádné jiné specializované vědecky zaměřené periodikum.

Časopis navazuje na starší neperiodický sborník s historií sahající až do roku 1959.

Publikování příspěvků se řídí Etickým kodexem časopisu Živá hudba odkaz

Datum vzniku časopisu
5. leden 2011 (datum přidělení ISSN)

Periodicita
Jednou ročně

Vydává
Akademie múzických umění v Praze

Recenzní řízení
Všechny příspěvky v rubrice „Studie a stati“ procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Studie jsou nejprve posouzeny redakcí z hlediska zaměření, jazykové úrovně a etických a formálních pravidel, a poté předány dvěma nezávislým recenzentům k posouzení. Text může být
- doporučen k publikování,
- doporučen k publikování po úpravách,
- doporučen k publikování po zásadnějších úpravách a s novým recenzním posudkem, nebo
- odmítnut.
Recenzenti vyplní předepsaný recenzní formulář (ke stažení zde), který je archivován. Recenzenty mohou být členové Redakční rady, kromě redaktorů, nebo jiní odborníci. Pokud je autorem studie člen Redakční rady nebo redaktor, musí být oba recenzenti vybráni z okruhu mimo Redakční radu. Redakce rozhoduje o tom, v kterém z připravovaných čísel bude text publikován.

Texty určené k publikování v ostatních rubrikách časopisu recenzním řízením neprocházejí


Redakční rada
je poradním orgánem redakce časopisu. Schází se nejméně jednou ročně, v případě potřeby mohou proběhnout jednání i per rollam. Rada se podílí na koncepci časopisu i dalších redakčních rozhodnutích. Členové Rady se aktivně podílejí také na kontaktování potencionálních autorů a případně jako recenzenti na recenzním řízení.

Karel Lill, M.A. University of North Texas (USA)
Lill@umich.edu
Mg. art. Ivica Liszkayova, PhD., VŠMÚ Bratislava (SK)
liszkayova@vsmu.sk
Doc. Mats Nilsson, Göteborgs Universitet (SWE)
mats.nilsson@gu.se
Matěj Kratochvíl, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR
kratochvil@eu.cas.cz
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D., Masarykova Universita
pantucek@phil.muni.cz
Prof. Mgr. Gremlicová, Ph.D., HAMU
dorota.gremlicova@hamu.cz
Prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc., HAMU
jaromir.havlik@hamu.cz
Prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc., DAMU
janhyvnar@volny.cz
Prof. Mgr. Helena Kazárová, Ph.D., HAMU
helena.kazarova@hamu.cz


Redakce
MgA. Iva Oplištilová, Ph.D. (muzikologické texty)
iva.oplistilova@hamu.cz
MgA. Karolína Bulínová, Ph.D. (choreologické texty)
karolina.bulinova@seznam.cz
Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →