Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Etický kodex časopisu Živá hudba

Publikační etika časopisu Živá hudba vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE). Etický kodex stanovuje povinnosti autorů, recenzentů, redaktorů a vydavatele.

Autoři
Za autory, případně spoluautory článku jsou považováni pouze ti, kdo významně přispěli ke koncepci, formě a realizaci textu. Hlavní autor studie ručí za to, že všichni spoluautoři měli k dispozici a schválili konečné znění příspěvku a souhlasili s předložením této verze k publikaci. Dílčí podíl jakékoli další osoby na vzniku rukopisu je zmíněn na vhodném místě včetně uvedení typu účasti.

Autoři zodpovídají za původnost a pravdivost rukopisu. Použijí-li jiná vlastní díla, nebo výsledky práce jiných autorů, jsou tato řádně označena a využita v souladu s autorským zákonem, včetně přesného uvedení zdroje. V případě původního výzkumu poskytnou autoři co nejpřesnější výchozí data k případnému ověření a další aplikace výsledků, a snaží se hodnotit své výsledky podle svého nejlepšího přesvědčení objektivně. Pokud byly studie nebo původní výzkum, na jehož základě rukopis vznikl, financovány z vnějších zdrojů, autoři je v článku explicitně uvedou.

Podvodná a vědomě nepřesná tvrzení a využití jiných děl bez řádného označení a bez souladu s autorským zákonem jsou považována za neetické chování a jsou nepřijatelná. Pokud autoři objeví významnou chybu či nepřesnost ve své publikované práci, jsou povinni bez odkladu informovat redaktory časopisu a spolupracovat na uveřejnění opravy, nebo na stažení článku. Tato povinnost se netýká případů, kdy k projevení nepřesnosti nebo chyby došlo díky nově nabytým vědomostem, které autoři v době publikace textu nemohli mít z objektivních důvodů k dispozici. Informační povinnost se týká i případného podstatného střetu zájmů.

Autoři nesmí svoji studii, ani její podstatnou část zároveň nabízet k publikaci v jiném českém nebo zahraničním periodiku nebo publikaci. Pokus o souběžné nebo opakované publikování je považováno za neetické a nepřijatelné.

Autoři se zavazují dodržovat pravidla pro formální úpravu textu (Pravidla pro psaní, redakci a korekturu rukopisů ) a spolupracují s redaktory během recenzního řízení bez zbytečných prodlev. Zavazují se provést potřebné úpravy na základě připomínek recenzentů.

Recenzenti
Recenzní řízení pro časopis Živá hudba je oboustranně anonymní. Pouze na přímou žádost recenzenta sdělí redaktoři autorovi článku recenzentovo jméno.

Recenzent se zaručuje mlčenlivostí – ohledně obsahu předloženého rukopisu jedná jen s redaktory, případně jejich prostřednictvím s autorem. Chrání důvěrnost autorského materiálu, neposkytuje ho třetí osobě, ani nevyužívá informace z nevydaného rukopisu pro vlastní výzkum. Porušení pravidel mlčenlivosti je považováno za neetické chování a je nepřijatelné.

Recenzent je povinen studii hodnotit kvalifikovaně a podle svého přesvědčení co nejobjektivněji. Jasnou, jednoznačnou a dostatečně argumentačně podloženou recenzí napomáhá redakci i autorovi k vydání co nejkvalitnějšího textu. Je povinen upozornit na jakékoli nedostatky v citaci, případně na chybějící významné publikované tituly k danému tématu. Recenzenti jsou dále povinni sdělit redakci jakékoli podezření z neetického chování autora, především na nepůvodnost, nebo podobnost s již existujícími výstupy.

Oslovený recenzent, který ví, že nebude schopen posudek vystavit, ať už z důvodu kvalifikovanosti nebo z důvodů časových, je povinen neprodleně informovat redakci tak, aby mohla včas kontaktovat jiné recenzenty.

Recenzent je povinen hodnotit rukopis nestranně. Pokud má podezření na blízký profesionální nebo soukromý vztah k jednomu z autorů, nebo pokud dojde ke střetu zájmů, je povinen recenzování odmítnout. Za střet zájmů se považuje především:
- jakýkoliv prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;
- spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;
- zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku.

Pokud recenzent neodmítne vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje. Porušení pravidel o střetu zájmů je považováno za neetické chování a je nepřijatelné.

Redaktoři a Redakční rada
Redaktoři jsou odpovědní za všechny odborné texty, které jsou v časopise Živá hudba zveřejněny.

Ve svých rozhodnutích přihlížejí k návrhům vydavatele a Redakční rady časopisu, a zároveň postupují v souladu s platnými právními předpisy, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem. Dodržují postupy recenzního řízení a zodpovídají za to, že redakční rozhodnutí nebudou žádným způsobem ovlivněna případnými komerčními, osobními nebo institucionálními zájmy, a oddělují případné komerční obsahy, které musí být vždy jasně označeny.

Redaktoři se nesmí pokoušet neoprávněně ovlivňovat hodnocení časopisu jakýmkoli umělým navyšováním jeho měřitelné hodnoty (rozsah, náklad, on-line čtenost apod.).

Členové redakce zachovávají mlčenlivost ohledně informací o předloženém rukopisu s výjimkou komunikace s autory, dalšími členy redakce a recenzenty (včetně potenciálních). Bez souhlasu autorů nesdílí s nikým ani nepublikované rukopisy, ani nevyužívají z nich nabyté vědomosti ve vlastním výzkumu.

Redaktoři hodnotí rukopis podle kvality jeho obsahu bez ohledu na osobní vztah k autorům, na jejich původ, pohlaví, psychosexuální orientaci, náboženské vyznání nebo politické názory. Redaktoři jsou povinni odmítnout účast na posuzování rukopisu, pokud by došlo ke střetu zájmů. V takovém případě jsou povinni bez odkladu střet zájmu oznámit a práci na daném rukopisu předat jinému členu redakce.

Redaktoři jsou oprávněni požadovat, aby všichni přispěvatelé i recenzenti oznámili případné střety zájmů, a uveřejnit opravy, jestliže střet zájmů vyjde najevo až po publikaci příspěvku.

Pokud recenzenti nebo jiní čtenáři upozorní na možné vážné pochybení v etickém chování autorů nebo odborné platnosti informací uvedených v rukopise nebo v publikovaném článku, obrátí se redaktoři nejprve na všechny autory dotčeného textu a požádají je o reakci. Pokud není odpověď poskytnuta v přiměřené lhůtě nebo nevyznívá uspokojivě, redaktoři postupují dle Pravidel Výboru pro publikační etiku (COPE Retraction Guidelines – viz https://publicationethics.org).

Členové Redakční rady dodržují stejně jako redaktoři zásady mlčenlivosti a pravidla nestrannosti a střetu zájmů.

Vydavatel
Akademie múzických umění v Praze jako vydavatel časopisu Živá hudba dbá na to, aby ve spolupráci s redaktory byly jasně definovány role vydavatele, redaktorů a redakční rady časopisu.

Vydavatel garantuje redaktorům a redakční radě nezávislost jejich rozhodnutí a brání případným komerčním, politickým nebo institucionálním a jiným tlakům. Výjimku tvoří případy, kdy došlo k hrubému redakčnímu pochybení potvrzenému nezávislým šetřením, které dospělo k závěru, že dané rozhodnutí by mohlo poškodit pověst nebo zásadně proměnit odborné směřování časopisu.

Vydavatel dohlíží na dodržování postupů, které garantují kvalitu časopisu (mj. recenzní řízení, pravidla pro opravu nebo stažení článku) a brání neetickému chování (střet zájmů, porušení pravidel nestrannosti a mlčenlivosti aj.) a nezákonným úkonům (porušení autorského zákona a dalších práv duševního vlastnictví, porušení občanského zákoníku apod.)

Vydavatel se nesmí pokoušet neoprávněně ovlivňovat hodnocení časopisu tím, že uměle navyšuje jakoukoli jeho měřitelnou hodnotu (rozsah, náklad, on-line čtenost apod.).

Vydavatel je schopen transparentně doložit způsob financování časopisu. Vydavatel se dále zavazuje, že bude plnit veškeré smluvní závazky, které v souvislosti s přípravou, vydáváním a šířením časopisu uzavře.

Vydavatel dlouhodobě archivuje finální publikovanou verzi všech čísel časopisu.Adresa dokumentu →

Odkaz na článek (HTML) →

Citace →