Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Dorota Gremlicová

 

26. sympo­zium Study Group on Ethno­cho­re­ography při ICTM online

Dorota GremlicováFestivaly a konference, ♯2010/1

Již podruhé se v Třešti konalo sympo­zium Etno­cho­re­o­lo­gické stu­dijní sku­piny při Mezi­ná­rodní spo­lečnosti pro tra­diční hudbu. Tato udá­lost, konaná s frek­vencí jednou za dva roky, při­vedla do konfe­renčního centra…