Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Jaromír Havlík

 

Na okraj Sinfo­nie Luci­ana Beria. Něko­lik analy­tických poznámek  

Jaromír HavlíkStati a studie, ♯2019/10

Analy­tické sondy do vybraných vrs­tev klí­čového orchest­rálního díla L. Beria. Sle­dovány zejména vrstva seri­álních kompo­zičních tech­nik, vrstva formy jednot­livých vět, vrstva kompo­zičních ope­rací s textem…

Miriam Weiss: To Make a Lady out of Jazz online

Jaromír HavlíkRecenze, ♯2011/2

Mono­grafická prvo­tina mladé německé muzikoložky a jazzové pianistky Miriam Weiss je spis v řadě ohledů pozo­ruhodný a to i pro muziko­logii českou. Ostatně první schul­hoffov­ská mono­grafie vyšla odtud, z…

Za Jaro­slavem Smolkou (†19. 8. 2011) online

Jaromír HavlíkZprávy, ♯2011/2

Prof. PhDr. Jaro­slav Smolka, DrSc. opus­til řady české muziko­lo­gické, skla­da­tel­ské a aka­de­mické obce Hudební a taneční fakulty AMU 19. srpna ve veku 78 let. Jeho odcho­dem při­šla česká hudební kul­tura nepo­chybně o…

Tvo­rivý odkaz Eugena Suchoňa v kon­texte miesta, doby, vývoja a diela vrstevníkov online

Jaromír HavlíkRecenze, ♯2010/1

Slo­ven­ská odborná hudební veřejnost pojala velké jubi­leum Eugena Suchoně vskutku velko­ryse. Není divu: Suchoňův význam pro slo­ven­skou hudební kul­turu je zcela zásadní a jeho interpre­tace zahrnuje stále řadu…