Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Petr Zvěřina

 

“I wanna do total seri­a­li­sation freehand” online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2018/9

V tomto textu se snažím o analy­tický prů­zkum kompo­ziční práce s tónovými výš­kami ve vybraných dílech ame­rického skla­da­tele Mor­tona Fel­d­mana. Sle­duji pře­devším zacházení s chro­ma­tických totá­lem (chromatic…

Between Catego­ries online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2016/7

Ve svém textu se věnuji důleži­tému rysu pozdních kompo­zic Mor­tona Fel­d­mana, jenž má přímý vliv na možnost jejich analy­tického uchopení. Tyto skladby jsou notovány poměrně stan­dardním způ­so­bem – lze však…

K otázce tek­to­nického myš­lení v hudbě 20. století online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2013/4

V této stu­dii se zamě­řuji na tek­to­nické prin­cipy hudby 20. sto­letí. Pro tyto účely jsem si usto­novil obecné tek­to­nické schéma, na jehož základě tyto prin­cipy dále dis­ku­tuji. Pri­márně se sou­stře­ďuji na vzájemné…

Har­mo­nické pole v ato­nální hudbě (část 2) online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2012/3

Tato stu­die se snaží rozšif­rovat a sys­te­ma­tič­těji uchopit har­mo­nické dění v ato­nálních skladbách. Roz­víjí myš­lenky Vla­di­míra Tichého (stu­die Har­mo­nické pole) a Karla Janečka (Základy moderní harmonie).…

Zdeněk Nouza: Milo­slav Kabeláč. Tvůrčí pro­fil skladatele online

Petr ZvěřinaRecenze, ♯2011/2

Milo­slava Kabeláče můžeme bez obav ozna­ čit za jednoho z nejvýznamnějších českých skla­da­telů 20. sto­letí. Recenzovaná kniha Zdeňka Nouzy je vůbec první mono­grafií o tomto výjimečné́m…