Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články autora:
Iva Oplištilová

 

Pře­měna paradigmatu online

Iva OplištilováStati a studie, ♯2016/7

Stu­die se pokouší sle­dovat některé změny ve vní­mání a pro­žívání hudby sou­vi­se­jící s inova­tivními skla­debnými postupy 20. sto­letí. Trans­for­mace jsou vysvět­lovány jako posuny hranic něko­lika konkrét­ních pojmů…

Puls ↔ gesto online

Iva OplištilováStati a studie, ♯2013/4

Tato stu­die je sou­částí větší práce zamě­řené na vztah hudebního – pro­žívaného času a času fyzikálního, objek­tivního, měři­telného. Za klí­čový moment tohoto vztahu považuji kineste­tickou navázanost…

Rafi­novaný labyrint (Hudba Pierra Bouleze) online

Iva OplištilováFestivaly a konference, ♯2011/2

Legenda Pierre Boulez. I tak by mohl znít podti­tul tří­denní akce, která pro­běhla na pře­lomu září a října 2011 (30. 9. – 2.10.) v lon­dýn­ském Southbank Cen­ter. Na organizaci se podí­lela Royal Aca­demy of Music,…