Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články z rubriky:
Stati a studie

 

“I wanna do total seri­a­li­sation freehand” online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2018/9

V tomto textu se snažím o analy­tický prů­zkum kompo­ziční práce s tónovými výš­kami ve vybraných dílech ame­rického skla­da­tele Mor­tona Fel­d­mana. Sle­duji pře­devším zacházení s chro­ma­tických totá­lem (chromatic…

Taxo­no­mie kva­lit akordů ze Základů moderní har­mo­nie Karla Janečka (1965) a její interpre­tace podle ame­rické teo­rie tónových tříd online

Karel LillStati a studie, ♯2018/9

Základy moderní har­mo­nie (1965) od Karla Janečka, větši­nou neznámé mimo české hudebně-​teoretické kruhy, řeší řadu otázek sou­vi­se­jí­cích se sou­časnými teo­re­tickými dis­ku­semi o hudbě dva­cá­tého sto­letí, mezi…

Klavírna tvorba Arthura Vin­centa Lou­ri­ého do roku 1922 online

Alexandra ŠvehlováStati a studie, ♯2018/9

Štúdia je zame­raná na klavírne dielo Arthura Vin­centa Lou­ri­ého (18921966) vo vybranom časovom období. Med­z­níkom sa stal rok skla­da­teľovej emigrá­cie do západnej Európy, vzhľa­dom na expe­ri­men­tálnosť a nestálosť…

Tek­to­nika. Kon­cepce a reflexe v čes­kém prostředí online

Tomáš KrejčaStati a studie, ♯2018/9

Stu­die reflek­tuje různé kon­cepce čes­kých autorů (mezi jinými Skuher­ský, Muka­řov­ský, Jane­ček, Volek, Vostřák, Kohou­tek, Risinger, Kre­sánek, Medek) vztahu­jící se k feno­ménu tek­to­niky. Stručně před­stavuje její…

Imi­tační kon­cepce hudby jako jedné z “krásných umění” ve fran­couz­ské kla­si­cistní estetice online

Roman DykastStati a studie, ♯2018/9

Na pozadí vývoje fran­couz­ské kla­si­cistní este­tiky vyrůs­ta­jící od poloviny 17. sto­letí z aris­to­tel­ské a horati­ov­ské tra­dice se pří­spě­vek zamě­řuje na způ­sob, jakým se po prvních dobových poe­ti­kách primárně…

Between Catego­ries online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2016/7

Ve svém textu se věnuji důleži­tému rysu pozdních kompo­zic Mor­tona Fel­d­mana, jenž má přímý vliv na možnost jejich analy­tického uchopení. Tyto skladby jsou notovány poměrně stan­dardním způ­so­bem – lze však…

V tichosti uvnitř hluku: instru­men­tální saturace online

Jakub RatajStati a studie, ♯2016/7

Tento článek pojednává o rela­tivně novém hudebním feno­ménu – instru­men­tální satu­raci. V úvodní části popi­suji základní kompo­ziční prin­cip, kte­rým se instru­men­tální satu­race vyzna­čuje. Dále uvádím…

Sou­dobá impro­vizace, nová hudba online

Pavel ZlámalStati a studie, ♯2016/7

Text pojednává o pro­ble­ma­tice impro­vizace a jejího umís­tění v kon­textu hudební praxe. Z pozice aktivního hráče a tvůrce v dané oblasti se autor zabývá prin­cipy impro­vizace, jejich uplat­ňováním v hudbě. Poznatky…