Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články z rubriky:
Festivaly a konference

 

Ohlednutí za pěti lety fes­tivalu japon­ské a sou­dobé hudby v České republice online

Marek MatvijaFestivaly a konference, ♯2011/2

Pra­gue Sha­kuhachi Fes­tival je akcí sdru­žu­jící kon­certy, lekce hry na japon­ské hudební nástroje, muziko­lo­gickou konfe­renci a v posledních letech také fil­mové pro­jekce a audi­ovizuální instalace. Letos na konci srpna to…

Sou­časné trendy v sou­dobé hudební kompozici online

Ivo MedekFestivaly a konference, ♯2011/2

Sou­časné trendy v sou­dobé hudební kompo­zici – tak zněl podti­tul 7. mezi­ná­rodní konfe­rence Musica Nova 2011, kte­rou pořá­dala ve dnech od 3. do 5. lis­topadu Hudební fakulta Janáč­kovy aka­de­mie múzických umění…

Deset let „Ost­rav­ského zázraku“ online

Jaroslav ŠťastnýFestivaly a konference, ♯2011/2

Když někdy v roce 2000 pro­sákla na veřejnost zvěst, že český, v USA žijící skla­da­tel Petr Kotík hodlá v Ost­ravě zří­dit mezi­ná­rodní skla­da­tel­ské kurzy a k nim při­po­jit velký fes­tival sou­dobé hudby, jevilo…

Rafi­novaný labyrint (Hudba Pierra Bouleze) online

Iva OplištilováFestivaly a konference, ♯2011/2

Legenda Pierre Boulez. I tak by mohl znít podti­tul tří­denní akce, která pro­běhla na pře­lomu září a října 2011 (30. 9. – 2.10.) v lon­dýn­ském Southbank Cen­ter. Na organizaci se podí­lela Royal Aca­demy of Music,…

26. sympo­zium Study Group on Ethno­cho­re­ography při ICTM online

Dorota GremlicováFestivaly a konference, ♯2010/1

Již podruhé se v Třešti konalo sympo­zium Etno­cho­re­o­lo­gické stu­dijní sku­piny při Mezi­ná­rodní spo­lečnosti pro tra­diční hudbu. Tato udá­lost, konaná s frek­vencí jednou za dva roky, při­vedla do konfe­renčního centra…