Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

2010/1

♯ 2010/1
Obsah čísla

 

Tvo­rivý odkaz Eugena Suchoňa v kon­texte miesta, doby, vývoja a diela vrstevníkov online

Jaromír HavlíkRecenze, ♯2010/1

Slo­ven­ská odborná hudební veřejnost pojala velké jubi­leum Eugena Suchoně vskutku velko­ryse. Není divu: Suchoňův význam pro slo­ven­skou hudební kul­turu je zcela zásadní a jeho interpre­tace zahrnuje stále řadu…

26. sympo­zium Study Group on Ethno­cho­re­ography při ICTM online

Dorota GremlicováFestivaly a konference, ♯2010/1

Již podruhé se v Třešti konalo sympo­zium Etno­cho­re­o­lo­gické stu­dijní sku­piny při Mezi­ná­rodní spo­lečnosti pro tra­diční hudbu. Tato udá­lost, konaná s frek­vencí jednou za dva roky, při­vedla do konfe­renčního centra…

Mezi­ná­rodní konfe­rence o Jeanu-​Georgesovi Noverrovi online

Petra DotlačilováFestivaly a konference, ♯2010/1

Tento rok si celý baletní svět při­po­míná dvou­setleté výročí úmrtí Jeana-​Georgese Noverra (17271810). Tento cho­re­o­graf patří k nej­vý­znamějším osobnos­tem dějin baletu vůbec, jeho slavné Listy o tanci a…

Můj Som­mer online

Vladimír Tichý, ♯2010/1

V letošním roce uplyne 90 let od naro­zení čes­kého skla­da­tele Vla­di­míra Som­mera (naro­dil se 28. února 1921 v Dolním Jiřetíně u Mostu, zemřel 8. září 1997 v Praze). Rád bych začal osobní vzpo­mínkou na první…