Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

2011/2

♯ 2011/2
Obsah čísla

 

Zdeněk Nouza: Milo­slav Kabeláč. Tvůrčí pro­fil skladatele online

Petr ZvěřinaRecenze, ♯2011/2

Milo­slava Kabeláče můžeme bez obav ozna­ čit za jednoho z nejvýznamnějších českých skla­da­telů 20. sto­letí. Recenzovaná kniha Zdeňka Nouzy je vůbec první mono­grafií o tomto výjimečné́m…

Miriam Weiss: To Make a Lady out of Jazz online

Jaromír HavlíkRecenze, ♯2011/2

Mono­grafická prvo­tina mladé německé muzikoložky a jazzové pianistky Miriam Weiss je spis v řadě ohledů pozo­ruhodný a to i pro muziko­logii českou. Ostatně první schul­hoffov­ská mono­grafie vyšla odtud, z…

Ohlednutí za pěti lety fes­tivalu japon­ské a sou­dobé hudby v České republice online

Marek MatvijaFestivaly a konference, ♯2011/2

Pra­gue Sha­kuhachi Fes­tival je akcí sdru­žu­jící kon­certy, lekce hry na japon­ské hudební nástroje, muziko­lo­gickou konfe­renci a v posledních letech také fil­mové pro­jekce a audi­ovizuální instalace. Letos na konci srpna to…

Sou­časné trendy v sou­dobé hudební kompozici online

Ivo MedekFestivaly a konference, ♯2011/2

Sou­časné trendy v sou­dobé hudební kompo­zici – tak zněl podti­tul 7. mezi­ná­rodní konfe­rence Musica Nova 2011, kte­rou pořá­dala ve dnech od 3. do 5. lis­topadu Hudební fakulta Janáč­kovy aka­de­mie múzických umění…

Deset let „Ost­rav­ského zázraku“ online

Jaroslav ŠťastnýFestivaly a konference, ♯2011/2

Když někdy v roce 2000 pro­sákla na veřejnost zvěst, že český, v USA žijící skla­da­tel Petr Kotík hodlá v Ost­ravě zří­dit mezi­ná­rodní skla­da­tel­ské kurzy a k nim při­po­jit velký fes­tival sou­dobé hudby, jevilo…

Rafi­novaný labyrint (Hudba Pierra Bouleze) online

Iva OplištilováFestivaly a konference, ♯2011/2

Legenda Pierre Boulez. I tak by mohl znít podti­tul tří­denní akce, která pro­běhla na pře­lomu září a října 2011 (30. 9. – 2.10.) v lon­dýn­ském Southbank Cen­ter. Na organizaci se podí­lela Royal Aca­demy of Music,…

Za Jaro­slavem Smolkou (†19. 8. 2011) online

Jaromír HavlíkZprávy, ♯2011/2

Prof. PhDr. Jaro­slav Smolka, DrSc. opus­til řady české muziko­lo­gické, skla­da­tel­ské a aka­de­mické obce Hudební a taneční fakulty AMU 19. srpna ve veku 78 let. Jeho odcho­dem při­šla česká hudební kul­tura nepo­chybně o…