Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

2012/3

♯ 2012/3
Obsah čísla

 

Let věz­něného orla online

Helena HavlíkováStati a studie, ♯2012/3

Uvá­dění oper Leoše Janáčka v letech 19962012 má v zahraničí jedno­značný vze­stupný trend, v ČR se podíl jeho titulů na reper­toáru operních diva­del pro­padá. Takový je výsle­dek porovnání dostupných databází…

Har­mo­nické pole v ato­nální hudbě (část 2) online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2012/3

Tato stu­die se snaží rozšif­rovat a sys­te­ma­tič­těji uchopit har­mo­nické dění v ato­nálních skladbách. Roz­víjí myš­lenky Vla­di­míra Tichého (stu­die Har­mo­nické pole) a Karla Janečka (Základy moderní harmonie).…

John Cage – usmě­vavý Franken­stein? (část 3) online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2012/3

Závě­rečná část stu­die o tvorbě John Cage pojednává o jeho roz­hla­sových hrách, ope­rách, o jeho jedi­ném filmu a zamýšlí se nad pro­blémy spo­jenými s oslavami jeho 100. výročí narození.

Aplikace klap­kového mechanismu na při­ro­zenou trompetu vedoucí k objevu klap­kové trubky online

Jaroslav RoučekStati a studie, ♯2012/3

V tomto článku jsem se zabýval prvními pra­meny, objevy a expe­ri­menty, které před­cházely rozší­ření klap­kové trubky.

Karel Slavoj Amer­ling v kon­textu své doby online

Viktor HruškaStati a studie, ♯2012/3

Stu­die se zabývá osobností Karla Amer­linga, svérázné osobnosti dějin české hudební teo­rie 19. sto­letí. Pohlíží na jeho teo­re­tické smýš­lení jednak v kon­textu doby a dále s ohle­dem na jeho další významné…