Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

2013/4

♯ 2013/4
Obsah čísla

 

Albert Bre­ier a jeho pojetí hudební formy online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2013/4

Hudba Alberta Briera se vyzna­čuje pro­měn­livým, ale plynu­lým hudebním tokem. Skla­da­tel se neopírá tolik o struk­turu skladby, jako o práci s pamětí poslu­chače a jeho vědo­mím podobností. Takový pohled vede k vědomé…

K otázce tek­to­nického myš­lení v hudbě 20. století online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2013/4

V této stu­dii se zamě­řuji na tek­to­nické prin­cipy hudby 20. sto­letí. Pro tyto účely jsem si usto­novil obecné tek­to­nické schéma, na jehož základě tyto prin­cipy dále dis­ku­tuji. Pri­márně se sou­stře­ďuji na vzájemné…

Puls ↔ gesto online

Iva OplištilováStati a studie, ♯2013/4

Tato stu­die je sou­částí větší práce zamě­řené na vztah hudebního – pro­žívaného času a času fyzikálního, objek­tivního, měři­telného. Za klí­čový moment tohoto vztahu považuji kineste­tickou navázanost…

Ana­lýza formy: pojetí kata v japon­ské tra­diční hudbě online

Gunnar LinderStati a studie, ♯2013/4

Ve své stu­dii se pokou­ším o čás­tečně nový způ­sob ana­lýzy zvu­kových clus­terů, které tvoří stavební bloky – kata – základního reper­toáru japon­ské bam­bu­sové flétny sha­kuhachi. Tyto kata mohou být…