Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

2014/5

♯ 2014/5
Obsah čísla

 

Synestezie jako metafora. Vztahy umě­leckých složek v sou­časném hudebně‑scénickém díle online

Michal NejtekStati a studie, ♯2014/5

Článek „Synestezie jako metafora (Vztahy umě­leckých složek v sou­časném hudebně-​scénickém díle)“ pojednává o synestezii jako o mimo­řádném feno­ménu, který ovlivňuje tvorbu i její recepci, ať už ve své…

Basová funkce jako pro­jev peri­o­di­city v hudbě online

Vojtěch EsterleStati a studie, ♯2014/5

V této práci je nejprve defi­nována funkce basu jako základu har­mo­nické hie­rar­chie. Dále jsou sle­dovány různé podoby basu v jednot­livých epo­chách hudebních dějin a jejich vztah k dobovým poje­tím har­mo­nie. V centru…

Into­nační teo­rie a česká hudební věda 50. a 60. let minulého století online

Miloš HonsStati a studie, ♯2014/5

Into­nační teo­rie rus­kého muziko­loga Borise Asafjeva se stala v pade­sá­tých a šede­sá­tých letech minulého sto­letí význam­ným téma­tem pro čes­kou mar­xis­tickou hudební este­tiku a vědu. Ovlivnila myš­lení zejména…

Hudební před­stavy, hudební před­stavivost a men­tální repre­zen­tace hudby online

Jiří MarešStati a studie, ♯2014/5

Hudební psy­cho­logie se věnuje pro­ble­ma­tice hudebních před­stav již téměř 100 let. Pře­hle­dová stu­die shrnuje (na základě nejnovější zahraniční lite­ra­tury) sou­časné pohledy na hudební před­stavy a hudební…

K pře­hle­dové stati Jiřího Mareše: Hudební před­stavy, hudební před­stavivost a men­tální repre­zen­tace hudby – podněty k diskusi.  online

Jan Slavíkjen on-line, ♯2014/5

V 5. čísle Živé hudby (s. 92114) z roku 2014 vyšla podnětná pře­hle­dová stu­die mého vzácného dlouho­le­tého pří­tele a uči­tele, J. Mareše, pod názvem Hudební před­stavy, hudební před­stavivost a mentální…