Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

2015/6

♯ 2015/6
Obsah čísla

 

Poznámky ke zrodu české hudební akus­tiky: od Ryby ke Strouhalovi online

Viktor HruškaStati a studie, ♯2015/6

Stu­die shrnuje vývoj české hudební akus­tiky v 19. sto­letí se zvlášt­ním při­hlédnu­tím k dílu Jakuba Jana Ryby, Čeňka Strouhala a někte­rých dalších osobností. Je před­sta­veno his­to­rické pozadí a spo­ji­tosti s…

Vítr vanoucí Utopií: Forma a pomí­jivost v Nové hudbě online

Albert BreierStati a studie, ♯2015/6

Utopický pohled se vysky­tuje v evrop­ském myš­lení již od období rene­sance. V hudbě lze považovat za prvního futu­ris­tického skla­da­tele prav­dě­po­dobně Clau­dia mon­tever­diho. Vzdal se tra­dičních stavebných prostředků…

Hudební rea­lista Hauke Harder  online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2015/6

Na roz­díl od tzv. „hudebních rea­listů“, jak jsou běžně ozna­čováni ti operní skla­da­telé, kteří se ve svých dílech zabývali „rea­lis­tickými“ tématy, zabývá se německý skla­da­tel Hauke Har­der (1963)…