Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

2019/10

♯ 2019/10
Obsah čísla

 

Amplifikace akor­de­onu: výzkum a kon­strukce vnitřního mik­rofonního systému  

Roman ZabelovStati a studie, ♯2019/10

V tomto článku refe­ruji o výzkumu na jehož základě bylo možno navrh­nout a následně zkon­struovat nový vnitřní mik­rofonní sys­tém určený pro živou pro­dukci. První část popi­suje různé, mně dostupné možnosti…

Na okraj Sinfo­nie Luci­ana Beria. Něko­lik analy­tických poznámek  

Jaromír HavlíkStati a studie, ♯2019/10

Analy­tické sondy do vybraných vrs­tev klí­čového orchest­rálního díla L. Beria. Sle­dovány zejména vrstva seri­álních kompo­zičních tech­nik, vrstva formy jednot­livých vět, vrstva kompo­zičních ope­rací s textem…