Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články z rubriky:
Stati a studie

 

Na okraj Sinfo­nie Luci­ana Beria. Něko­lik analy­tických poznámek  

Jaromír HavlíkStati a studie, ♯2019/10

Analy­tické sondy do vybraných vrs­tev klí­čového orchest­rálního díla L. Beria. Sle­dovány zejména vrstva seri­álních kompo­zičních tech­nik, vrstva formy jednot­livých vět, vrstva kompo­zičních ope­rací s textem…

Amplifikace akor­de­onu: výzkum a kon­strukce vnitřního mik­rofonního systému  

Roman ZabelovStati a studie, ♯2019/10

V tomto článku refe­ruji o výzkumu na jehož základě bylo možno navrh­nout a následně zkon­struovat nový vnitřní mik­rofonní sys­tém určený pro živou pro­dukci. První část popi­suje různé, mně dostupné možnosti…

“I wanna do total seri­a­li­sation freehand” online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2018/9

V tomto textu se snažím o analy­tický prů­zkum kompo­ziční práce s tónovými výš­kami ve vybraných dílech ame­rického skla­da­tele Mor­tona Fel­d­mana. Sle­duji pře­devším zacházení s chro­ma­tických totá­lem (chromatic…

Taxo­no­mie kva­lit akordů ze Základů moderní har­mo­nie Karla Janečka (1965) a její interpre­tace podle ame­rické teo­rie tónových tříd online

Karel LillStati a studie, ♯2018/9

Základy moderní har­mo­nie (1965) od Karla Janečka, větši­nou neznámé mimo české hudebně-​teoretické kruhy, řeší řadu otázek sou­vi­se­jí­cích se sou­časnými teo­re­tickými dis­ku­semi o hudbě dva­cá­tého sto­letí, mezi…

Klavírna tvorba Arthura Vin­centa Lou­ri­ého do roku 1922 online

Alexandra ŠvehlováStati a studie, ♯2018/9

Štúdia je zame­raná na klavírne dielo Arthura Vin­centa Lou­ri­ého (18921966) vo vybranom časovom období. Med­z­níkom sa stal rok skla­da­teľovej emigrá­cie do západnej Európy, vzhľa­dom na expe­ri­men­tálnosť a nestálosť…

Tek­to­nika. Kon­cepce a reflexe v čes­kém prostředí online

Tomáš KrejčaStati a studie, ♯2018/9

Stu­die reflek­tuje různé kon­cepce čes­kých autorů (mezi jinými Skuher­ský, Muka­řov­ský, Jane­ček, Volek, Vostřák, Kohou­tek, Risinger, Kre­sánek, Medek) vztahu­jící se k feno­ménu tek­to­niky. Stručně před­stavuje její…

Imi­tační kon­cepce hudby jako jedné z “krásných umění” ve fran­couz­ské kla­si­cistní estetice online

Roman DykastStati a studie, ♯2018/9

Na pozadí vývoje fran­couz­ské kla­si­cistní este­tiky vyrůs­ta­jící od poloviny 17. sto­letí z aris­to­tel­ské a horati­ov­ské tra­dice se pří­spě­vek zamě­řuje na způ­sob, jakým se po prvních dobových poe­ti­kách primárně…