Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články z rubriky:
Stati a studie

 

Into­nační teo­rie a česká hudební věda 50. a 60. let minulého století online

Miloš HonsStati a studie, ♯2014/5

Into­nační teo­rie rus­kého muziko­loga Borise Asafjeva se stala v pade­sá­tých a šede­sá­tých letech minulého sto­letí význam­ným téma­tem pro čes­kou mar­xis­tickou hudební este­tiku a vědu. Ovlivnila myš­lení zejména…

Hudební před­stavy, hudební před­stavivost a men­tální repre­zen­tace hudby online

Jiří MarešStati a studie, ♯2014/5

Hudební psy­cho­logie se věnuje pro­ble­ma­tice hudebních před­stav již téměř 100 let. Pře­hle­dová stu­die shrnuje (na základě nejnovější zahraniční lite­ra­tury) sou­časné pohledy na hudební před­stavy a hudební…

Albert Bre­ier a jeho pojetí hudební formy online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2013/4

Hudba Alberta Briera se vyzna­čuje pro­měn­livým, ale plynu­lým hudebním tokem. Skla­da­tel se neopírá tolik o struk­turu skladby, jako o práci s pamětí poslu­chače a jeho vědo­mím podobností. Takový pohled vede k vědomé…

K otázce tek­to­nického myš­lení v hudbě 20. století online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2013/4

V této stu­dii se zamě­řuji na tek­to­nické prin­cipy hudby 20. sto­letí. Pro tyto účely jsem si usto­novil obecné tek­to­nické schéma, na jehož základě tyto prin­cipy dále dis­ku­tuji. Pri­márně se sou­stře­ďuji na vzájemné…

Puls ↔ gesto online

Iva OplištilováStati a studie, ♯2013/4

Tato stu­die je sou­částí větší práce zamě­řené na vztah hudebního – pro­žívaného času a času fyzikálního, objek­tivního, měři­telného. Za klí­čový moment tohoto vztahu považuji kineste­tickou navázanost…

Ana­lýza formy: pojetí kata v japon­ské tra­diční hudbě online

Gunnar LinderStati a studie, ♯2013/4

Ve své stu­dii se pokou­ším o čás­tečně nový způ­sob ana­lýzy zvu­kových clus­terů, které tvoří stavební bloky – kata – základního reper­toáru japon­ské bam­bu­sové flétny sha­kuhachi. Tyto kata mohou být…

Let věz­něného orla online

Helena HavlíkováStati a studie, ♯2012/3

Uvá­dění oper Leoše Janáčka v letech 19962012 má v zahraničí jedno­značný vze­stupný trend, v ČR se podíl jeho titulů na reper­toáru operních diva­del pro­padá. Takový je výsle­dek porovnání dostupných databází…

Har­mo­nické pole v ato­nální hudbě (část 2) online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2012/3

Tato stu­die se snaží rozšif­rovat a sys­te­ma­tič­těji uchopit har­mo­nické dění v ato­nálních skladbách. Roz­víjí myš­lenky Vla­di­míra Tichého (stu­die Har­mo­nické pole) a Karla Janečka (Základy moderní harmonie).…

John Cage – usmě­vavý Franken­stein? (část 3) online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2012/3

Závě­rečná část stu­die o tvorbě John Cage pojednává o jeho roz­hla­sových hrách, ope­rách, o jeho jedi­ném filmu a zamýšlí se nad pro­blémy spo­jenými s oslavami jeho 100. výročí narození.

Aplikace klap­kového mechanismu na při­ro­zenou trompetu vedoucí k objevu klap­kové trubky online

Jaroslav RoučekStati a studie, ♯2012/3

V tomto článku jsem se zabýval prvními pra­meny, objevy a expe­ri­menty, které před­cházely rozší­ření klap­kové trubky.

Karel Slavoj Amer­ling v kon­textu své doby online

Viktor HruškaStati a studie, ♯2012/3

Stu­die se zabývá osobností Karla Amer­linga, svérázné osobnosti dějin české hudební teo­rie 19. sto­letí. Pohlíží na jeho teo­re­tické smýš­lení jednak v kon­textu doby a dále s ohle­dem na jeho další významné…