Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
20. století

 

Vítr vanoucí Utopií: Forma a pomí­jivost v Nové hudbě online

Albert BreierStati a studie, ♯2015/6

Utopický pohled se vysky­tuje v evrop­ském myš­lení již od období rene­sance. V hudbě lze považovat za prvního futu­ris­tického skla­da­tele prav­dě­po­dobně Clau­dia mon­tever­diho. Vzdal se tra­dičních stavebných prostředků…

Hudební rea­lista Hauke Harder  online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2015/6

Na roz­díl od tzv. „hudebních rea­listů“, jak jsou běžně ozna­čováni ti operní skla­da­telé, kteří se ve svých dílech zabývali „rea­lis­tickými“ tématy, zabývá se německý skla­da­tel Hauke Har­der (1963)…

K otázce tek­to­nického myš­lení v hudbě 20. století online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2013/4

V této stu­dii se zamě­řuji na tek­to­nické prin­cipy hudby 20. sto­letí. Pro tyto účely jsem si usto­novil obecné tek­to­nické schéma, na jehož základě tyto prin­cipy dále dis­ku­tuji. Pri­márně se sou­stře­ďuji na vzájemné…

Zdeněk Nouza: Milo­slav Kabeláč. Tvůrčí pro­fil skladatele online

Petr ZvěřinaRecenze, ♯2011/2

Milo­slava Kabeláče můžeme bez obav ozna­ čit za jednoho z nejvýznamnějších českých skla­da­telů 20. sto­letí. Recenzovaná kniha Zdeňka Nouzy je vůbec první mono­grafií o tomto výjimečné́m…

Rafi­novaný labyrint (Hudba Pierra Bouleze) online

Iva OplištilováFestivaly a konference, ♯2011/2

Legenda Pierre Boulez. I tak by mohl znít podti­tul tří­denní akce, která pro­běhla na pře­lomu září a října 2011 (30. 9. – 2.10.) v lon­dýn­ském Southbank Cen­ter. Na organizaci se podí­lela Royal Aca­demy of Music,…