Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
analýza

 

“I wanna do total seri­a­li­sation freehand” online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2018/9

V tomto textu se snažím o analy­tický prů­zkum kompo­ziční práce s tónovými výš­kami ve vybraných dílech ame­rického skla­da­tele Mor­tona Fel­d­mana. Sle­duji pře­devším zacházení s chro­ma­tických totá­lem (chromatic…

Klavírna tvorba Arthura Vin­centa Lou­ri­ého do roku 1922 online

Alexandra ŠvehlováStati a studie, ♯2018/9

Štúdia je zame­raná na klavírne dielo Arthura Vin­centa Lou­ri­ého (18921966) vo vybranom časovom období. Med­z­níkom sa stal rok skla­da­teľovej emigrá­cie do západnej Európy, vzhľa­dom na expe­ri­men­tálnosť a nestálosť…

Between Catego­ries online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2016/7

Ve svém textu se věnuji důleži­tému rysu pozdních kompo­zic Mor­tona Fel­d­mana, jenž má přímý vliv na možnost jejich analy­tického uchopení. Tyto skladby jsou notovány poměrně stan­dardním způ­so­bem – lze však…

Hudební rea­lista Hauke Harder  online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2015/6

Na roz­díl od tzv. „hudebních rea­listů“, jak jsou běžně ozna­čováni ti operní skla­da­telé, kteří se ve svých dílech zabývali „rea­lis­tickými“ tématy, zabývá se německý skla­da­tel Hauke Har­der (1963)…

Basová funkce jako pro­jev peri­o­di­city v hudbě online

Vojtěch EsterleStati a studie, ♯2014/5

V této práci je nejprve defi­nována funkce basu jako základu har­mo­nické hie­rar­chie. Dále jsou sle­dovány různé podoby basu v jednot­livých epo­chách hudebních dějin a jejich vztah k dobovým poje­tím har­mo­nie. V centru…

Into­nační teo­rie a česká hudební věda 50. a 60. let minulého století online

Miloš HonsStati a studie, ♯2014/5

Into­nační teo­rie rus­kého muziko­loga Borise Asafjeva se stala v pade­sá­tých a šede­sá­tých letech minulého sto­letí význam­ným téma­tem pro čes­kou mar­xis­tickou hudební este­tiku a vědu. Ovlivnila myš­lení zejména…

Albert Bre­ier a jeho pojetí hudební formy online

Jaroslav ŠťastnýStati a studie, ♯2013/4

Hudba Alberta Briera se vyzna­čuje pro­měn­livým, ale plynu­lým hudebním tokem. Skla­da­tel se neopírá tolik o struk­turu skladby, jako o práci s pamětí poslu­chače a jeho vědo­mím podobností. Takový pohled vede k vědomé…

K otázce tek­to­nického myš­lení v hudbě 20. století online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2013/4

V této stu­dii se zamě­řuji na tek­to­nické prin­cipy hudby 20. sto­letí. Pro tyto účely jsem si usto­novil obecné tek­to­nické schéma, na jehož základě tyto prin­cipy dále dis­ku­tuji. Pri­márně se sou­stře­ďuji na vzájemné…

Puls ↔ gesto online

Iva OplištilováStati a studie, ♯2013/4

Tato stu­die je sou­částí větší práce zamě­řené na vztah hudebního – pro­žívaného času a času fyzikálního, objek­tivního, měři­telného. Za klí­čový moment tohoto vztahu považuji kineste­tickou navázanost…

Ana­lýza formy: pojetí kata v japon­ské tra­diční hudbě online

Gunnar LinderStati a studie, ♯2013/4

Ve své stu­dii se pokou­ším o čás­tečně nový způ­sob ana­lýzy zvu­kových clus­terů, které tvoří stavební bloky – kata – základního reper­toáru japon­ské bam­bu­sové flétny sha­kuhachi. Tyto kata mohou být…

Har­mo­nické pole v ato­nální hudbě (část 2) online

Petr ZvěřinaStati a studie, ♯2012/3

Tato stu­die se snaží rozšif­rovat a sys­te­ma­tič­těji uchopit har­mo­nické dění v ato­nálních skladbách. Roz­víjí myš­lenky Vla­di­míra Tichého (stu­die Har­mo­nické pole) a Karla Janečka (Základy moderní harmonie).…