Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
choreografie

 

26. sympo­zium Study Group on Ethno­cho­re­ography při ICTM online

Dorota GremlicováFestivaly a konference, ♯2010/1

Již podruhé se v Třešti konalo sympo­zium Etno­cho­re­o­lo­gické stu­dijní sku­piny při Mezi­ná­rodní spo­lečnosti pro tra­diční hudbu. Tato udá­lost, konaná s frek­vencí jednou za dva roky, při­vedla do konfe­renčního centra…

Mezi­ná­rodní konfe­rence o Jeanu-​Georgesovi Noverrovi online

Petra DotlačilováFestivaly a konference, ♯2010/1

Tento rok si celý baletní svět při­po­míná dvou­setleté výročí úmrtí Jeana-​Georgese Noverra (17271810). Tento cho­re­o­graf patří k nej­vý­znamějším osobnos­tem dějin baletu vůbec, jeho slavné Listy o tanci a…