Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
hudební teorie

 

Taxo­no­mie kva­lit akordů ze Základů moderní har­mo­nie Karla Janečka (1965) a její interpre­tace podle ame­rické teo­rie tónových tříd online

Karel LillStati a studie, ♯2018/9

Základy moderní har­mo­nie (1965) od Karla Janečka, větši­nou neznámé mimo české hudebně-​teoretické kruhy, řeší řadu otázek sou­vi­se­jí­cích se sou­časnými teo­re­tickými dis­ku­semi o hudbě dva­cá­tého sto­letí, mezi…

Poznámky ke zrodu české hudební akus­tiky: od Ryby ke Strouhalovi online

Viktor HruškaStati a studie, ♯2015/6

Stu­die shrnuje vývoj české hudební akus­tiky v 19. sto­letí se zvlášt­ním při­hlédnu­tím k dílu Jakuba Jana Ryby, Čeňka Strouhala a někte­rých dalších osobností. Je před­sta­veno his­to­rické pozadí a spo­ji­tosti s…

Karel Slavoj Amer­ling v kon­textu své doby online

Viktor HruškaStati a studie, ♯2012/3

Stu­die se zabývá osobností Karla Amer­linga, svérázné osobnosti dějin české hudební teo­rie 19. sto­letí. Pohlíží na jeho teo­re­tické smýš­lení jednak v kon­textu doby a dále s ohle­dem na jeho další významné…