Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
konference

 

Sou­časné trendy v sou­dobé hudební kompozici online

Ivo MedekFestivaly a konference, ♯2011/2

Sou­časné trendy v sou­dobé hudební kompo­zici – tak zněl podti­tul 7. mezi­ná­rodní konfe­rence Musica Nova 2011, kte­rou pořá­dala ve dnech od 3. do 5. lis­topadu Hudební fakulta Janáč­kovy aka­de­mie múzických umění…

Rafi­novaný labyrint (Hudba Pierra Bouleze) online

Iva OplištilováFestivaly a konference, ♯2011/2

Legenda Pierre Boulez. I tak by mohl znít podti­tul tří­denní akce, která pro­běhla na pře­lomu září a října 2011 (30. 9. – 2.10.) v lon­dýn­ském Southbank Cen­ter. Na organizaci se podí­lela Royal Aca­demy of Music,…

Mezi­ná­rodní konfe­rence o Jeanu-​Georgesovi Noverrovi online

Petra DotlačilováFestivaly a konference, ♯2010/1

Tento rok si celý baletní svět při­po­míná dvou­setleté výročí úmrtí Jeana-​Georgese Noverra (17271810). Tento cho­re­o­graf patří k nej­vý­znamějším osobnos­tem dějin baletu vůbec, jeho slavné Listy o tanci a…

Tvo­rivý odkaz Eugena Suchoňa v kon­texte miesta, doby, vývoja a diela vrstevníkov online

Jaromír HavlíkRecenze, ♯2010/1

Slo­ven­ská odborná hudební veřejnost pojala velké jubi­leum Eugena Suchoně vskutku velko­ryse. Není divu: Suchoňův význam pro slo­ven­skou hudební kul­turu je zcela zásadní a jeho interpre­tace zahrnuje stále řadu…