Živá hudba

časopis pro studium hudby a tance

ico

Články s tagem:
soudobá hudba

 

V tichosti uvnitř hluku: instru­men­tální saturace online

Jakub RatajStati a studie, ♯2016/7

Tento článek pojednává o rela­tivně novém hudebním feno­ménu – instru­men­tální satu­raci. V úvodní části popi­suji základní kompo­ziční prin­cip, kte­rým se instru­men­tální satu­race vyzna­čuje. Dále uvádím…

Pře­měna paradigmatu online

Iva OplištilováStati a studie, ♯2016/7

Stu­die se pokouší sle­dovat některé změny ve vní­mání a pro­žívání hudby sou­vi­se­jící s inova­tivními skla­debnými postupy 20. sto­letí. Trans­for­mace jsou vysvět­lovány jako posuny hranic něko­lika konkrét­ních pojmů…

Sou­časné trendy v sou­dobé hudební kompozici online

Ivo MedekFestivaly a konference, ♯2011/2

Sou­časné trendy v sou­dobé hudební kompo­zici – tak zněl podti­tul 7. mezi­ná­rodní konfe­rence Musica Nova 2011, kte­rou pořá­dala ve dnech od 3. do 5. lis­topadu Hudební fakulta Janáč­kovy aka­de­mie múzických umění…